دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

شماره تلفن

رسول کاظمی

دفتردار دانشکده

4229-2603 (31) 98+

رضا فتاح المنان

کارشناس گروه

4229-2236 (31) 98+

مصطفی ملکی امور برنامه ها  4229-2605 (31) 98+
امین قاهری کارشناس آموزش 4229-2143 (31) 98+ 
اصغر سلیمانی امور فارغ التحصیلان 4229-2574 (31) 98+ 

2211  22222 copy  2233  22444