دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

عنوان شغلی

شماره تلفن

دفتردار دانشکده

4229-2603 (31) 98+

کارشناس گروه

4229-2236 (31) 98+

امور برنامه ها  4229-2605 (31) 98+
کارشناس آموزش 4229-2143 (31) 98+ 
امور فارغ التحصیلان 4229-2574 (31) 98+ 

2211  22222 copy    22444