دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۱- آزمایشگاه مصالح ساختمانی

۲- آزمایشگاه تکنولوژی بتن

۳- آزمایشگاه مقاومت مصالح

۴- آزمایشگاه مکانیک خاک

۵- آزمایشگاه هیدرولیک

۶- کارگاه نقشه برداری

2211  22222 copy  2233  22444