دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۱- گروه کارشناسی پیوسته مهندسی عمران، کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

۲- گروه کارشناسی ارشد سازه ، زلزله

۳- گروه کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، مدیریت ساخت ، راه و ترابری

۴- گروه دکتری سازه ، زلزله ، مهندسی و مدیریت منابع آب

۵- گروه دکتری ژئوتکنیک ، مدیریت ساخت

2211  22222 copy  2233  22444