دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۱- پرینت لیست تطبیق، فرم فراغت از تحصیل و فرم تسویه حساب از سایت دانشکده

۲- دریافت چک لیست، کارنامه کلی از آموزش دانشکده

۳- تایید لیست تطبیق توسط مدیر گروه

۴- تایید فرم فراغت از تحصیل توسط رییس دانشکده و مدیر گروه

۵- اخذ امضاء و مهر از سایر قسمت‌های مندرج در فرم تسویه حساب

         -       مسئول دفتر جهت مهر دانشکده جناب آقای کاظمی (طبقه سوم – دفتر دانشکده)

         -       کارشناسان آزمایشگاه عمران جهت امضاء دانشکده جناب آقای مهندس بزرگپور و جناب آقای موحدی

۶- تحویل کلیه فرم‌های کامل شده به آموزش و تکمیل پرونده

         -       ۲ عدد تمبر ۱۰۰۰۰ ریالی (بانک ملی شعبه دانشگاه)

         -       ۳ قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده از یک نگاتیو

         -       کپی کارت ملی (۲ سری پشت و رو)

         -       کپی صفحه اول شناسنامه (۲ سری – در صورت لزوم از صفحه توضیحات)

         -       کپی کارت معافیت یا پایان خدمت ( در صورت وجود )

         -       اصل و کپی فیش بانکی مربوط به فراغت از تحصیل

         -       تاییدیه تحصیلی و ریز نمرات مقطع تحصیلی قبلی ( دانشحویان ناپیوسته  و دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

۷- پیگیری فراغت از تحصیل پس از ۱۰روز از طریق سامانه دانشجویی

        -       در صورت عدم فراغت از تحصیل پس از  ۱۴ روز از زمان تحویل مدارک، با شماره ۴۲۲۹۲۵۷۴-۰۳۱ جهت پیگیری تماس حاصل فرمایید. کارشناس امور فراغت از تحصیل جناب آقای سلیمانی

2211  22222 copy  2233  22444