دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۱۳۹۳

برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات ملی دانشجویی روز بتن

۱۳۹۲

برگزاری دومین دوره کنفرانس ملی مهندسی عمران

۱۳۸۹

برگزاری اولین دوره کنفرانس ملی مهندسی عمران

۱۳۸۰

نخستین کنگره سراسری دانشجویان عمران (یادمان شیخ بهائی)

2211  22222 copy  2233  22444