دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

۱-آماده سازی دانشجویان برای تصدی حرفه مهندسی عمران با تقویت هر چه بیشتر علم مهندسی ساختمان و طراحی در زمینه مهندسی عمران

۲-آماده سازی هر چه بیشتر دانشجویان با مسائل اجرایی و عینی عملیات اجرایی، عمرانی، ساختمانی

۳-آماده سازی دانشجویان برای ورود به مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری با تقویت هر چه بیشتر روحیه ی پژوهشی و تحقیقاتی

2211  22222 copy    22444