دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

1- قبولی و برتری دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران و کسب رتبه‌های برتر در مقاطع تکمیلی در بهترین دانشگاه‌های داخل و خارج

2- عضویت دانش آموختگان دانشکده مهندسی عمران در مؤسسات تحقیقاتی و تصمیم گیری داخل و خارج از کشور

3- برخورداری از آزمایشگاه‌های پیشرفته عمران

4 - ثبت اختراع

5 - انجام طرح‌های تحقیقاتی با سازمانهای دولتی

2211  22222 copy    22444