دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تعداد کلاس ها:  ۱۹

تعداد صندلی دانشجو:  ۱۰۰۰

تعداد کلاس‌های دارای ویدئو پرژکتور:  ۹

 

2211  22222 copy    22444