دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

سالن برگزاری جلسات دفاع

تعداد: ۱ عدد

امکانات: ویدئو پرژکتور

مکان: طبقه اول

سایت کامپیوتری

تعداد سیستم: ۲۵ عدد

تعداد صندلی: ۲۵ عدد

مکان: طبقه سوم

2211  22222 copy    22444