دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد:

به اطلاع مي رساند، آخرين مهلت جهت ارائه فرم درخواست تشكيل جلسه دفاع همراه با پايان نامه تكميل شده بر اساس آيين نامه هاي نگارش پايان نامه دانشگاه به حوزه معاونت پژوهش و فناوري، براي دانشجوياني كه پروپوزال آنها در سامانه قديم پروپوال ها(pn) تصويب شده و ميخواهند در نيمسال دوم 96-97 از پايان نامه خود دفاع نمايند، پايان وقت اداري روز سه شنبه 6 شهريور 1397 است.

همچنين لازم است تقاضاي دفاع دانشجويان كه پروپوزال ايشان از طريق سامانه جديد (tms ) تاييد شده، فقط به صورت الكترونيكي و از طريق سامانه به آدرس tms.iaun.ac.ir و حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري جلسه دفاع به حوزه معاونت پژوهشي جهت بررسي ارسال گرديده باشد.

آخرين تاريخ برگزاري جلسه دفاع در ترم جاري (نيمسال دوم 97-96 ) 20 شهريورماه 1397(20/06/1397) تعيين شده است.

2211  22222 copy    22444