دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

قابل توجه دانشجويان متقاضي آزمون جامع دكتري، آزمون كتبي در تاريخ 97/04/07 و آزمون شفاهي درتاريخ 97/04/14 برگزار مي شود. ترتيب دروس روز آزمون اعلام مي شود. شروع آزمون از ساعت 8 صبح است.

2211  22222 copy    22444