دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

قابل توجه دانشجويان متقاضي آزمون جامع دكتري، آزمون جامع در هفته اول و يا دوم تيرماه برگزار مي شود. تاريخ دقيق آزمون به تفكيك گروه هاي آموزشي متعاقبا اعلام خواهد شد.

2211  22222 copy    22444