دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دوره ششم تاهشتم كارگاه آشنايي با حقوق مالكيت فكري و قوانين ثبت اختراع در تاريخ هاي 9، 16 و 25 ارديبهشت ماه برگزار مي شود. دانشجوياني كه درس روش تحقيق در ترم جاري اخذ كرده اند، ضروري است دراين كارگاه ها ثبت نام و شركت كنند. دانشجويان محترم مي توانند جهت ثبت نام و اطلاع از محل و ساعت تشكيل كارگاه به سايت http://tms.iaun.ac.ir مراجعه نمايند

2211  22222 copy    22444