دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

adv با توجه به تغییرات در سیستم اکانتینگ دانشگاه، کلیه کاربران لازم است با دریافت راهنمای زیر از نحوه اتصال خود به شبکه دانشگاه در سایت ها و سایت مرکزی مطلع شوند.

 PDFدانلود راهنمای اکانت جدید دانشجویان جهت اتصال به اینترنت

2211  22222 copy    22444