دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

در حال حاضر پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های سازه، ژئوتکنیک، مدیریت ساخت، زلزله، راه و ترابری صورت می پذیرد. هدف اصلی دوره های کارشناسی ارشد تقویت مهارت های پژوهشی دانشجویان می باشد به نحوی که پس از موفقیت در گرایش تخصصی خود بتوانند علاوه بر دارا بودن مهارت علمی و پژوهشی لازم در مقطع دکتری نیز فعالیت بنمایند. پذیرش در این مقطع به دو روش آزمون سراسری و بدون آزمون برای دانشجویان ممتاز و واجد شرایط می باشد.

2211  22222 copy  2233  22444