دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی در دو گرایش مهندسی عمران و مهندسی اجرایی عمران صورت می گیرد. دوره های آموزشی این دو گرایش با تقویت ریاضیات، علوم پایه، دروس مهندسی عمران با هدفمندی آماده سازی دانشجویان برای انجام امور اجرایی و همچنین ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بنیان گذاری شده است.

2211  22222 copy  2233  22444