دانشکده مهندسی عمران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پذیرش مقطع دکتری تخصصی دانشکده مهندسی عمران

الف: دوره دکتری آموزش محور

پذیرش در این دوره پس از آزمون سراسری و مصاحبه ی علمی انجام می پذیرد. دانشجویان پس از موفقیت در آزمون جامع دروس تخصصی مجاز به شروع رساله دکتری خود می باشند. در این رابطه لازم است مقدمتاً پیشنهاد رساله توسط کمیته تخصصی بررسی و مورد تایید واقع گردد. پس از انجام و خاتمه رساله لازم است نسبت به چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی اقدام گردیده و به دنبال آن جلسه دفاع از رساله برگزار می گردد.

ب: دوره دکتری پژوهش محور

پذیرش در این دوره پس از انتخاب استاد موردنظر و طی مراحل تکمیل پروپوزال مربوطه صورت می گیرد. دانشجو می تواند فعالیت پژوهشی خود را تحت نظر استاد مربوطه به انجام رساند.  در تمامی مراحل مسئولیت کنترل، انجام پژوهش،  مسائل هزینه و غیره رسماً به عهده استاد منتخب بوده و در این راستا دانشجو مکلف به نوآوری، خلاقیت و کارآفرینی در رفع نیازهای کشور و گسترش هر چه بیشتر دانش جدید می باشد. اساساً دوره دکترای پژوهش محور مجموعه ی هماهنگ از فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی کشور است که در آن محور اصلی کسب مهارت دانش فنی از طریق پژوهش می باشد. لازم به ذکر است که مدرک دکترای تخصصی پژوهش محور همانند دکترای آموزشی – پژوهشی دارای اعتبار می باشد.

گرایش‌های ذیل در حال حاضر در دوره دکتری در دانشکده مهندسی عمران ارائه می گردد:

۱- دکتری مهندسی عمران - سازه

۲- دکتری مهندسی عمران -  زلزله

۳- دکتری مهندسی عمران -  مدیریت ساخت

۴- دکتری مهندسی عمران -  ژئوتکنیک

۵- دکتری مهندسی عمران -  مهندسی و مدیریت منابع آب

2211  22222 copy  2233  22444